Privacyverklaring

Salesupport hecht waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van alle aan Salesupport verwante websites en de daarop ontsloten dienstverlening.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?
Het Nederlands bedrijf Happy People B.V. (ook handelend onder de naam SaleSupport) verwerkt de (persoons-) gegevens die u ons via een van onze websites verstrekt en is verantwoordelijk voor uw (persoons-) gegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Salesupport
Boreelplein 41
7411 CG Deventer
Nederland
info@salesupport.nl

Kamer van Koophandel nr.: 77170067

Wanneer u een van onze websites gebruikt voor het vinden van een product of dienst, geven wij uw gegevens door aan bij ons aangesloten partners die voldoen aan de door u opgegeven criteria. Zij verwerken uw gegevens conform het eigen privacybeleid. Op basis van de aangeleverde informatie nemen bedrijven per e-mail of per telefoon contact met u op, met betrekking tot door hen aangeboden diensten en tarieven. Een enkele aanvraag via een van de Salesupport websites zal derhalve leiden tot gegevensopslag bij Salesupport zelf en bij de bedrijven die aan uw aanvraag gekoppeld zijn. Op basis van wet- en regelgeving en een overeenkomst zoals die is gesloten tussen Salesupport en de organisaties waaraan Salesupport uw aanvraag verstrekt, dienen de organisaties die uw gegevens ontvangen, zich ook te houden aan de bepalingen van de met hen gesloten overeenkomst en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De contactgegevens van deze partijen vindt u in het voorstel, dan wel de offerte die u van hen ontvangt. Indien een bedrijf besluit om niet in te gaan op de offerte-aanvraag, zal dat bedrijf verplicht zijn om de ontvangen gegevens te vernietigen.

Waar worden uw gegevens door ons opgeslagen?
De gegevens die wij van u verzamelen worden in beginsel opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Als gegevens door ons worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER zal dit plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetten, normaliter op basis van standaardcontractbepalingen en waar nodig aanvullende maatregelen.

Welke soorten (persoons-) gegevens verwerken we en op welke grondslag?
We verwerken de volgende categorieen persoonsgegevens:
- Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
- Aanvullende gegevens relevant voor de aanvraag, welke door u zijn ingevoerd, zoals (maar niet uitsluitend):
 - datum dienstverlening
 - locatie dienstverlening
 - soort dienstverlening
 - relevante aantallen/hoeveelheden mbt de dienstverlening
 - specifieke wensen mbt de dienstverlening

Wij verwerken bovengenoemde gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
- Wanneer u een aanvraag doet via een van onze websites: ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of op grond van uw toestemming
- Als u een vraag stelt (via een van onze websites): op grond van uw toestemming
- In andere gevallen: voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die wij hebben in het kader van onze bedrijfsvoering, zoals relatiebeheer, verbeteren van onze dienstverlening, het beveiligen en toegankelijk houden van de website en het onderhouden van contact met onze relaties. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van maximaal 7 jaar. Dit doen wij enerzijds om aan onze wettelijke bewaartermijn te voldoen en anderzijds om trends waar te kunnen nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Indien u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken c.q. de gegevens verwijderd wilt hebben zullen wij beoordelen of deze bewaartermijn verkort kan worden en welke gegevens wij kunnen verwijderen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De door u opgegeven (persoons-) gegevens worden gebruikt om de door Salesupport aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken. Salesupport verschaft alleen de benodigde (persoons-) gegevens aan de aangesloten partners om u te voorzien van een passend aanbod op basis van uw aanvraag.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw gegevens allereerst ten behoeve van het opvragen van offertes voor het door u gezochte product of dienst. Voorts gebruiken wij deze om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid te vergroten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en om ons productassortiment te verbeteren. Verstrekking (en verwerking) van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om uitvoering van de overeenkomst c.q. uitvoering van uw verzoek om offertes te ontvangen mogelijk te maken. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij u niet, of niet goed van dienst zijn.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de (persoons-) gegevens die we over u bewaren.

Recht op portabiliteit: Wanneer Salesupport uw (persoons-) gegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de (persoons-) gegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw (persoons-) gegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige (persoons-) gegevens.

Recht op vergetelheid: U hebt het recht om ons te verzoeken de door Salesupport verwerkte (persoons-) gegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking en bezwaar te maken tegen de verwerking: U kunt vragen om de verwerking van gegevens (tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld om de juistheid van de gegevens te controleren. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de (persoons-) gegevens niet meer voor deze doeleinden gebruikt.

Recht om toestemming in te trekken: Voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Voor alle bovengenoemde verzoeken geldt dat u binnen 1 maand een reactie op uw verzoek ontvangt. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, in dat geval informeren wij u hierover binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming zeer serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt en waar u een klacht kunt indienen. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@salesupport.nl.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Functionaris gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw (persoons-) gegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze DPO via info@salesupport.nl met DPO als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat uw (persoons-) gegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit (persoons-) gegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit (persoons-) gegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Updates van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.


Versie 1.1 – 23 november 2022