Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden bestaan uit 3 delen;
Deel A: algemene bepalingen (geldend voor iedereen die onze diensten gebruikt)
Deel B: voor opdrachtgevers (dienstafnemers/website bezoekers)
Deel C: voor opdrachtnemers (onze partners/de leveranciers c.q. dienstverleners)
Deel A: algemene bepalingen (geldend voor iedereen die onze diensten gebruikt)
Definities/begripsbepalingen

Salesupport: Happy People B.V., Team Deventer B.V., Happy Hours B.V. en haar dochter- of zusterondernemingen;
Dienstafnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die via de website van Salesupport in contact wordt gebracht met een Partner of op andere wijze gebruik maakt van de diensten van Salesupport;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Salesupport en een Wederpartij;
Partner: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aanbiedt;
Wederpartij: Afhankelijk van de context: Dienstafnemer dan wel Partner.

Artikel 1. dienstverlening door Salesupport
Salesupport biedt een website aan waarop Dienstafnemers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Salesupport heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Partner of een Dienstafnemer door middel van of in verband met de website of anderszins.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op het gebruik door Dienstafnemers van een website of dienst van Salesupport alsmede op alle overeenkomsten tussen Salesupport en Wederpartij inzake leveringen van goederen of diensten van Salesupport aan de Wederpartij, alsmede de alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en rechtshandelingen.
2.2 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Salesupport zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.3 Salesupport is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Artikel 3. Informatie
3.1 Zowel Dienstafnemers als Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hun verstrekte informatie. Salesupport draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Dienstafnemers en Partners. Evenmin draagt Salesupport verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Dienstafnemers en Partners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting of de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.2Salesupport biedt de informatie op haar websites, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Salesupport niet dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Dienstafnemer opgegeven informatie.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst tussen Dienstafnemer en Partner
Overeenkomsten tussen de Dienstafnemer en de Partner komen pas tot stand op het moment dat Dienstafnemer dit uitdrukkelijk aan de Partner heeft bevestigd. Salesupport is bij Overeenkomsten tussen de Dienstafnemer en de Partner geen partij. Salesupport kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Dienstafnemers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Partners om die werkzaamheden uit te voeren. Partner vrijwaart Salesupport jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Artikel 5. Privacy
5.1 Salesupport verwerkt persoonsgegevens van Dienstafnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Salesupport, zoals gepubliceerd op de website, van toepassing.
5.2 De (persoons-)gegevens die (al dan niet via de website) door de Partner worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Partner dient deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.
5.3 Iedere Partner die een offerte-aanvraag ontvangt, dient de Dienstafnemer te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dat gebeurt in beginsel bij de bevestiging van de aanvraag c.q. het toezenden van informatie. Indien een Partner besluit om niet in te gaan op een offerte-aanvraag, dient de Partner de gegevens van de betreffende Dienstafnemer direct te verwijderen uit zijn systemen. Indien de Partner de opdracht niet krijgt toegewezen, dient hij de gegevens van de Dienstafnemer eveneens te verwijderen, tenzij er sprake is van een bewaarplicht of een andere grond voor het bewaren van deze gegevens. De gegevens van de Dienstafnemer mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk en dienen afdoende beveiligd te worden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan werken van Salesupport, die door Intellectuele Eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) zijn beschermd, zonder toestemming van Salesupport te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Salesupport aan de Wederpartij een niet-exclusieve, niet- overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de Wederpartij gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.2 Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Salesupport te verwijderen of te wijzigen.
6.3 Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Salesupport gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de Wederpartij of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Wederpartij of deze derde. De Wederpartij verleent Salesupport toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.
6.4 Indien de Wederpartij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Salesupport en/of derden, dan is de Wederpartij voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
6.5 De Wederpartij vrijwaart Salesupport tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Salesupport het recht de levering aan de Wederpartij op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 De Wederpartij is ermee bekend dat de door Salesupport geleverde goederen en/of diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Salesupport kunnen bevatten c.q. dat dergelijke informatie aan Wederpartij bekend wordt en de Wederpartij verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De Wederpartij zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van dergelijke vertrouwelijke informatie waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Wederpartij is geboden.
7.2 Salesupport is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de Wederpartij aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Salesupport zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de Wederpartij waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Salesupport nodig is.
7.3 Salesupport en de Wederpartij garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 8. Verbod tot overdracht
De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door Wederpartij niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 9. Overmacht
Salesupport noch de Wederpartij is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Salesupport, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de Wederpartij aan Salesupport zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de Wederpartij aan Salesupport is voorgeschreven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Salesupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van haar bemiddeling, gebruik van haar website, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
10.2 Indien Salesupport aansprakelijk is jegens Wederpartij voor enige schade, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Salesupport in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Salesupport om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, zal de totale vergoeding voor directe schade maximaal EUR 10.000,- bedragen.
10.3 Salesupport is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Dienstafnemer lijdt als gevolg van een aan Salesupport toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Salesupport gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Dienstafnemer voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan 1.000 euro (duizend euro) bedragen.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
10.5 Iedere aansprakelijkheid van Salesupport anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 10.4.
10.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Salesupport beoogt niet de aansprakelijkheid van Salesupport voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Salesupport (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende en/of ondergeschikten uit te sluiten. Schade die naar het oordeel van de Wederpartij het gevolg is van opzet of grove schuld van Salesupport, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Salesupport te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Salesupport ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de Wederpartij aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 11. Wijziging
11.1 Salesupport heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
11.2 Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Wederpartij geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Rechtbank te Zwolle is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
Deel B: voor opdrachtgevers (dienstafnemers/website bezoekers)
Artikel 13. Bemiddeling door Salesupport
13.1 Dienstafnemer aanvaardt dat de website en dienstverlening door Salesupport alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die worden aangetroffen op het moment van gebruik (op “as is” basis). Salesupport sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
13.2 Dienstafnemer erkent en aanvaardt dat Salesupport alleen een website biedt waarop Dienstafnemers in contact worden gebracht met Partners die mogelijk in staat zijn de door de Dienstafnemer gewenste goederen en/of diensten te leveren. Salesupport heeft geen kennis van en / of bemoeienis met de levering van goederen/diensten door Partners en geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de bemiddeling door Salesupport wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en / of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
13.3 Dienstafnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van het Platform en / of Diensten verrichten.
13.4 Salesupport kan niet garanderen dat:
a. alle informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Partners opgegeven informatie;
b. de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat
c. derden niet de website en/of de systemen van Salesupport onrechtmatig zullen gebruiken.Het is derhalve altijd de verantwoordelijkheid van de Dienstafnemer om voor het verstrekken van een opdracht aan een Partner zelf te onderzoeken of de Partner aan de door Dienstafnemer gestelde eisen voldoet en in staat zal zijn om de gevraagde werkzaamheden te verrichten en de voorwaarden van deze dienstverlening met de Partner uit te onderhandelen.

Artikel 14. Verplichtingen van de dienstafnemer
14.1 De Dienstafnemer stelt de Partner dan wel door Partner ingeschakelde derden in de gelegenheid het werk te verrichten.
14.2 De Dienstafnemer zorgt er voor dat de Partner tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk te benodigde gegevens.
14.3 De Dienstafnemer verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
14.4 De Dienstafnemer dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de Partner te melden. Dit geldt ook indien een Partner in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden direct of indirect, op welke wijze dan ook schade heeft veroorzaakt
14.5 De Dienstafnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de Dienstafnemer verlangde constructies en werkwijzen;
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Dienstafnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 15. Gegevens
Dienstafnemer is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Dienstafnemer erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de bemiddeling door Salesupport en de uitvoering door Partner. Salesupport accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet correct of compleet zijn en / of blijven van de door Dienstafnemer verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals aangeleverd door Partners. De Dienstafnemer is verplicht zelf te verifiëren of de door hem ingevoerde gegevens correct zijn en is ook verantwoordelijk voor de selectie van de Partner aan wie de Dienstafnemer uiteindelijk een opdracht wenst te geven. De gegevens die Dienstafnemer verstrekt zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die de Dienstafnemer via de hiervoor opgenomen link kan raadplegen.
Deel C: voor opdrachtnemers (onze partners/de leveranciers c.q. dienstverleners)
Artikel 16. Garanties Partner
16.1 Partner garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij verstrekt volledig, juist en betrouwbaar zijn, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig zijn en dat hij de website uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Partner:
a. zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
b. dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving in stand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Partner werkzaam in is;
c. dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen en overige eisen en normen die gebruikelijk zijn in de branche waarin Partner werkzaam is.

Artikel 17. Gebruik website / diensten van Salesupport
17.1 Partner zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een dienstafnemer. Partner zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan dienstafnemers.
17.2 Door het invoeren van gegevens op de website van Salesupport geeft de Partner toestemming deze gegevens op de website te publiceren. Partner is ermee bekend dat het ondermeer van de geografische locatie van Dienstafnemer en de door Dienstafnemer ingevoerde criteria afhankelijk is of Partner geselecteerd wordt bij een zoekopdracht door een Dienstafnemer en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaald aantal aanvragen of enige ander resultaat (tenzij anders overeengekomen). Salesupport geeft uitdrukkelijk geen garanties over een bepaalde hoeveelheid leads of aanvragen (tenzij anders overeengekomen).

Artikel 18. Beeindiging samenwerking
Salesupport behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Partner uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:
a. de Partner op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. de Partner inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
c. Salesupport een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Partner zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;
d. de Partner commerciele of andere berichten verstuurt naar dienstafnemers, behoudens uiteraard in reactie op een offerte-aanvraag of daaruit voortvloeiende vervolgvraag;
e. de Partner in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 19. Vergoeding en betaling
19.1 De Partner is aan Salesupport een vergoeding verschuldigd indien hij via Salesupport de gegevens van een Dienstafnemer verkrijgt. De hoogte van de vergoeding is aan de Partner gecommuniceerd bij de bevestiging van de afspraken omtrent de samenwerking. Door de gegevens van een Dienstafnemer op te vragen, stemt de Partner ermee in om de gecommuniceerde vergoeding te betalen. De afspraken omtrent de betaling zijn eveneens opgenomen in de eerdergenoemde bevestiging van gemaakte afspraken.
19.2 Salesupport hanteert een no-cure-no-pay beleid, waarin is opgenomen onder welke omstandigheden de Partner een restitutie kan aanvragen van de vergoeding. De afspraken hierover zijn opgenomen in de bevestiging van de afspraken omtrent de samenwerking.
19.3 Salesupport is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (een) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website. Indien de Partner niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de overeenkomst met Salesupport op te zeggen.
19.4 Alle prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

Artikel 20. Vertrouwelijkheid
Alle informatie in welke vorm dan ook, door Salesupport aan de Wederpartij verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de Wederpartij. Deze informatie mag voor geen andere doeleinden worden aangewend dan het doel waarvoor de levering is geschied. Deze informatie zal door de Wederpartij als streng vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 21. Niet-overname personeel
De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een jaar na de beeindiging van de Overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij Salesupport of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor Salesupport, tenzij anders overeengekomen met Salesupport. Bij overtreding van deze bepaling is de Wederpartij een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete van EUR 50.000,-- verschuldigd per gebeurtenis.
Versie 1.1 – 23 november 2022